2020-10-18 09:00-12:30

Young Investigator Award

Moderator

Yunzeng Zou

Zhongshan Hospital,Fudan University

Cuilan Li

Yunzeng Zou

Zhongshan Hospital,Fudan University

Cuilan Li

Hui Chen

Beijing Friendship Hospital, Capital Medical University

Yidong Wei

Jie Cheng

Texas Heart Institute

Xue-Jun Wang

University of South Dakota

Li Chen

Texas Heart Institute/University of Houston

Xingge Hu

Kaiser Permanente Medical Center, Cardiology Department

Li Zhou

Wake Forest School of Medicine

Program

Join the chat...
+1
+1

选择金额

自定义金额
¥
发送